"Syntetická krajina" je jako pojem prázdná nádoba, nebo spíše houba, jež čeká naplnění od participantů a spoluautorů, které Jakub k projektu v různých jeho iteracích přizývá. Je to slovní spojení, jež je svým způsobem dostatečně paradoxní, aby vyzývalo k imaginativnímu doplnění. Může znít vlastně obludně. Jako obludná byla však odjakživa vnímaná krajina, jež nebyla podrobena lidskému působení (hic svnt dracones), dnešní vnímání obludnosti označuje naopak její destrukci. Syntetická krajina může označovat simulaci vytvořenou v Matrixu, jež není ničím než náhražkou zdevastované, vytěžené a zastavěné přírody. Krajina však není příroda. Zatímco příroda je abstraktní termín označující místo pro život jako takový a prostor životem utvářený, krajina je subjektivní geografií. Syntetická krajina je tedy krajina námi vytvářená, jejíž “pravidla hry” nemusí být určené podobností s ničím konkrétním. To, co tvoří krajinu krajinou je pocit obklopení, vědomí prostoru, jež lze vytvářet i opisem, metaforami a vizualizacemi, případně videoherním worldbuildingem. Pojem krajiny má však své bytostně subjektivní konotace, které je výhodné prozkoumávat v rámci participativní praxe. Pro někoho je krajina záležitostí fyzického prostoru, pro druhého vnitřním světem duše, zahrnuje fyzické i virtuální sféry. Autor textu: Jozef Mrva ml.


Expo_dist is experimental platform, perpetually developed for various means of use. It is product of collaboration between Jakub Tajovský and Jakub Valtar. designed as the digital alternative of canvas for painting. Yet, both the program and its authors are always open to emerging collaborations. Currently, the Expo_dist serves as an imaginative incubator/visual essay by group of friends-artists developing their speculative visions of "Synthetic landscape" (or "Synthland").

Expo_dist je experimentální platforma, průběžně rozvíjená pro různé způsoby použití. Je výstupem spolupráce Jakuba Tajovského s Jakubem Valtarem, navrženo jako digitální alternativa malířského plátna. Program i jeho autoři jsou však vždy otevřeni rozvíjející se spolupráci. V současné době slouží Expo_dist jako imaginativní inkubátor/ vizuální esej skupiny umělců rozvíjejících jejich spekulativní vize „Syntetické krajiny“ (neboli „Synthland“).

The Synthland project is open for artist who wants to participate on an audiovisual essay on the materiality and enviromental bodies. 

The representation we're aiming for is shifting the human oriented perspective to mutimedia emulations and various artistic abstractions of bodies in "the extended nature"

SYNTHLAND is the collaborative project in Expo_dist platform visualizing multiayered image of landscape where the physical and virtual space are both organically and algorythmycally woven into the unified field.


The Expo_dist is Java script program. Its versions are archived in files of datasets which can be used as substrate material for later edtitions.


Every contributor gets a copy of Expo_dist archive She or he is than allowed to freely edit and distribute the artwork under the conditions of CC-BY-SA licence. 


In each edition the list of contributors is attached in .txt document with licence. 


Expo_dist is intended for presentation in physical space and online. Individual editions are unique data artifacts in a limited number of author's copies. The content of the presented edition and the form of the presentations are always adapted to the specific situation. In the gallery, the projection is usually part of a complex scene completing the context of the image. In the present, we are also cooperating, for example, with the theater group Orbita.space to create scenography for their performances.

Restrictions caused by the coronavirus pandemic There were several online presentations where viewers could join the Expo stream and use their phone or computer to control the projection in the gallery.

This stimulated the topic of augmentation, which we try to further develop by mirroring the physical space, such as the documentation of micro-installations that the viewer can find around the gallery.

Expo_dist je určeno pro prezentaci ve fyzickém prostoru i online. Jednotlivé edice jsou unikátními datovými artefakty v limitovaném počtu autorských kopií. Obsah prezentované edice i forma prezentací je vždy přizpůsobena konkrétní situaci. V galerii bývá projekce součástí komplexní scény dotvářející kontext obrazu. v Současnosti spolupracujeme například i s divadelní skupinou Orbita.space na vytvoření scénografie pro jejich představení.

Omezení způsobená pandemií koronaviru proběhlo několik prezentací online, kdy se mohli diváci připojit ke streamu Expa a pomocí svého telefonu či počítače ovládat projekci v galerii. 

To podnítilo téma augmentace, které se snažíme dále rozvíjet zrcadlením fyzického prostoru, např. dokumentace mikroinstalací, které si divák může dohledat v okolí galerie. 

 

Audiovizuální performance "Syntetická krajina" je poslední verzí imerzivního prohlížeče Expo_dist. Jedná se o dlouhodobý, neustále mutující interaktivní projekt Jakuba Tajovského, vyvinutý ve spolupráci s programátorem a autorem generativních instalací Jakubem Valtarem, jež sahá až k Tajovského bakalářské práci na FaVU. Jeho obsah prezentovaný v Galerii Favu je výsledkem skupinové spekulace na téma "Syntetická krajina" v rámci online festivalu Uroboros pořádaného pražským centrem DOX a kolektivem designérů ALT.TAB.


V rámci Expo_dist pracujeme s různými médii a mícháme naše umělecké přístupy s cílem rozvíjet vizi formálních a koncepčních spojení mezi kulturním a přírodním prostředím. Vizualizaci tohoto druhu empatie, mezi dvěma protilehlými stranami prostředí, považujeme za nezbytnou praxi v problematických dobách.


Within the Expo_dist collaborations, we are working with various media, mixing our artistic approaches with the aim to develop a vision of formal and conceptual connections between the artificial and the natural world. We consider visualising this kind of empathy between two opposing sides of the environment as necessary practice in the troubling times.

Contributing artists:

Barbara Krásenská, Johan Pertl, Jan Svatoš, Ondřej Bělica, Verovinka Špundová, Jozef Mrva ml., Rodrigo Melo,
Martin Eichler, Tomáš Plachký, Louisa Teichmann, Lukáš Pilka

download

Expo_dist; 2015, digital / analog media (bachelor project)


ts possible to experience Expo_dist as multimedia-painting, archive of visual experience or attempt to fourth dimension of picture - infinity.

Whole concept presupposes using this virtual artefact for various presentation as gallery, open space, privacy, interactive, collaborations…


Special thanks for participation on this project to:

 Jakub Valtar (programing)

 Jozef Mrva (Music)

Expo_dist balancuje na pokraji fyzické zkušenosti a iluze, malby a nových médií, diváka jakožto pozorovatele a zároveň participanta. Je instalací, hrou, koláží, pohybem, hypertextem, příběhem, programem, množinou, universem, reflexí, prostorem pro intuitivní prožívání díla.

Oko diváka se orientuje hypertextovým klikáním a lineárním pohybem, který vede jeho ruka. Je jenom na něm, jestli obraz přeletí pohledem, nebo stráví desítky minut objevováním nových zákoutí programu. Jednotlivé obrazy existují svébytně stejně přirozeně, jako v rámci celku. Můžou být vnímány abstraktně nebo také jako součást širšího narativu.

                        Lenore Jurkyová

download

Expo_dist; 2015, digitalní / analogová média (bakalářská práce)


Je možné zažít Expo_ dist jako multimediální malbu archiv vizuálních zážitků, nebo pokus o čtvrtou dimenzi obrazu, nekonečno.


Celý koncept předpokládá prezentaci tohoto virtuálního artefaktu v různých formách: galerie, veřejný prostor, soukromí, interaktivně, spolupráce...


Zvláštní poděkování za podílení na projektu:


Jakub Valtar (programování)

Jozef Mrva (hudba)

download