EXHIBITIONS

LOCAL MEMORY IS PENETRATED WITH STRANGERS; Vila P651, Praha - Střešovice,

 

Název výstavy je alegorickou formulí volně se vztahující k místu, kde se výstava odehrává.

Na základě reálií interpretovaných jako vizuální paměť vily P651 vytváří Jakub Tajovský imaginativní místo zabydlené fiktivním obyvatelem.

Vystavené artefakty zde působí jako abstrakní útvary s konkrétními funkcemi, dočasně zabydlují prostor a propůjčují mu fantazii o stylizované realitě. Výstavu můžeme vidět jako snahu o domestikaci iluze, nebo průnik do harmonie prostoru.

Jistá míra neobvyklého vystupování je přirozeností cizince, navázání na místní realitu dotváří novou větev paměti vykreslující „pána domu“. Jinak řečeno, obraz zabydlení tvoří vrstvu „pseudoreality“ prostupující paměť domu, zároveň očekávající prostoupení přizvaným pozorovatelem.

 

 

The title is an alegorical formula freely related to the the spot where the exhibition take place. Based on the realms interpreted as a visual memory of Villa P651 Jakub Tajovský creates

imaginary enviroment occupied by fictive resident.

Exposed artefacts acts as abstract units with concrete functions, they temporaly settle the space and land the fantasies about stylized reality to it. We can see this exhibition as attempt for domestication of an illusion or penetration into the harmony of the architecture.

Certain degree of unfamiliar behavior is the nature of the stranger, connection with local realm join new branch of the memory depicting „the master of house“. In other words, image of housing creates a layer of „pseudoreality“ penetrating the memory of the house and aslo expecting permeation by the invited audience.

BLACK MIRROR; Solo offspace, 2017 (diplomová práce)

Černá zrcadla jsou fenomén, který má své kořeny v mystických praktikách. Sloužila jako nástroj pro stimulaci obrazotvornosti. Dnes se tyto magické předměty neváží ke konkrétní tradici, ale jsou opředeny mnhohými příběhy a doměnkami. Tím naplňují svůj účel snad lépe než kdy dřív.

Výstava Black mirror reprezentuje odraz. Postava se v různých stylizacích přelévá z jednoho obrazu do druhého a spojuje formálně různorodá díla pomocí jednotícího figurálního prvku. V důsledku sledování pohybu figury, snad i divák sám sebe přistihne jako součást obrazu. Na ploše, která nezná rozdíl mezi virtuální a anlogovou realitou.

Other side of the moon; Galerie FAVU, Brno, 2017

Salon Artikl; Fait Gallery, Brno, 2016

Blízké setkání; with Jozef Mrva, Kurátor: Lenore Jurkyová; Galerie Mladých TIC Brno, 2016

Jako obraz; NOD, Praha, 2016

Apartment VI; Vila Střelák, Brno, 2016